ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 มี.ค. 59 ถึง 11 มี.ค. 59 สอบวัดและประเมินผลผู้เรียนโครงการ ส.พ.ค.ให้โอกาส ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม
11 ม.ค. 56 งานเลี้ยงรับ-ส่ง
งานเลี้ยงแสดงความยินดีต้อนรับและเลี้ยงส่งบุคลากรโรงเรียนเสอเพลอ
ตั้งแต่เวลา 16.00 น.
09 ม.ค. 56 ถึง 10 ม.ค. 56 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2555
สอบวัดผลการเรียนของนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.-10 ม.ค. 2555
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
05 ก.ย. 55 ถึง 05 ต.ค. 55 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2555 สำหรับกลุ่มเรียนตามอัธยาศัย วันที่ 1-5 ตุลาคม 2555
โรงเรียนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2555  สำหรับกลุ่มเรียนตามอัธยาศัย วันที่ 1-5  ตุลาคม 2555
นักเรียน/นักศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ