การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA ปี 2564)

ITA 2563

1. โครงสร้างสถานศึกษาจัดการเนื้อหา12. ข้อมูลผู้บริหารจัดการเนื้อหา13. อำนาจหน้าที่จัดการเนื้อหา14. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษาจัดการเนื้อหา15. ข้อมูลติดต่อหน่วยงานจัดการเนื้อหา16. กฏหมายที่เกี่ยวข้องจัดการเนื้อหา17. ข่าวประชาสัมพันธ์จัดการเนื้อหา68. Q&A (ถาม-ตอบ)จัดการเนื้อหา29. Social Networkจัดการเนื้อหา110. แผนดำเนินงานประจำปีจัดการเนื้อหา111. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือนจัดการเนื้อหา112. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีจัดการเนื้อหา213. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานจัดการเนื้อหา314. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการจัดการเนื้อหา115. ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการจัดการเนื้อหา116. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการจัดการเนื้อหา117. E-Serviceจัดการเนื้อหา118. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีจัดการเนื้อหา119. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนจัดการเนื้อหา120. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีจัดการเนื้อหา121. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุจัดการเนื้อหา122. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุจัดการเนื้อหา123. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนจัดการเนื้อหา224. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีจัดการเนื้อหา125. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจัดการเนื้อหา126. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจัดการเนื้อหา127. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจัดการเนื้อหา128. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีจัดการเนื้อหา129. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจัดการเนื้อหา130. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจัดการเนื้อหา131. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีจัดการเนื้อหา132. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจัดการเนื้อหา133. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมจัดการเนื้อหา134. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารจัดการเนื้อหา235. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารจัดการเนื้อหา136. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีจัดการเนื้อหา137. การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตจัดการเนื้อหา138. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจัดการเนื้อหา139. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีจัดการเนื้อหา140. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือนจัดการเนื้อหา141. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีจัดการเนื้อหา142. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานจัดการเนื้อหา043. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานจัดการเนื้อหา0