ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายอิทธิพล วังคำแหง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวีรยา อุปศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววันศรี ชื่นจอหอ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางศิริพร สุขเกษม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางวนิดา ศรีคำหาญ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางฐิติมา ศิริบุตร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายบุดดา คุณาวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน