ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

น.ส.ประภา จันทร์บัวลา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

น.ส.วันศรี ชื่นจอหอ
ครู คศ.3

นายเจษฎา บัณฑิตรักการค้า
ครู คศ.3

นางสาวปัทมา สุวรรณน้อย
ครู คศ.1

นางสาวปนิดา วโรรส
พนักงานราชการ